Lighthouse – Part 7

maxresdefaultThe antidote to darkness is to shine the light. Anyone who looks at what is happening all across the world will know one thing is true, “these are perilous times.” Now, what does this mean to you and me? Quite simply, these are times that will pose a challenge for everyone, Christians and non-Christians, hence, “For He makes His sun rise on those who are evil and on those who are good, and makes the rain fall on the righteous [those who are morally upright] and the unrighteous [the unrepentant, those who oppose Him].” Read Matthew 5:45 (AMP). In other words, everyone will feel the pain but don’t live in fear, live in the light of God.

Recall when the disciples were faced with the storm and Jesus was awakened, He rebuked the storm and shouted to the sea, Hush! Calm down!” All at once the wind stopped howling and the water became perfectly calm.” Read Mark 4:39 (TPT). Jesus, the Light of life quenched all fears expressed by His disciples. Beloved, this is an opportunity for you and me to “Hush” the fear around us because of this virus, and be the light.

Beloved, coronavirus has a name, and the Bible says, “So that at the Name of Jesus every knee shall bow [in submission].” Read Philippians 2:10 (AMP). Therefore, in the name of Jesus, I declare and speak against the spread of this coronavirus. I declare healing to those who have contracted the virus in Jesus Name. 

Beloved, this is my prayer for you and me, “For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.” Read Psalms 36:9 (KJV).

We write. You read. Be encouraged.

 

Phare – Partie 7 [Francais]

maxresdefaultL’antidote à l’obscurité est de faire briller la lumière. Quiconque regarde ce qui se passe partout dans le monde saura qu’une chose est vraie, “ce sont des temps périlleux. Qu’est-ce que ça veut dire pour toi et moi ? Tout simplement, ce sont des temps qui poseront un défi à tous, chrétiens et non-chrétiens, d’où, “Car Il fait son lever de soleil sur ceux qui sont mauvais et sur ceux qui sont bons, etfait tomber la pluie sur les justes [ceux qui sont moralement droite] et les injustes [l’impénitent, ceux qui s’opposent à[Lui].” Lire Matthieu 5:45 (AMP). En d’autres termes, tout le monde ressentira la douleur, mais ne vit pas dans la peur, vivre à la lumière de Dieu.

Rappelez-vous quand les disciples ont été confrontés à la tempête et Jésus a été réveillé », il a réprimandé la tempête et a crié à la mer,Hush!Calme-toi!” Tout à coup, le vent a cessé de hurler et l’eau est devenue parfaitement calme. Lire Mark 4:39 (TPT). Jésus, la Lumière de la vie a apaisé toutes les craintes exprimées par Ses disciples. Bien-aimé, c’est une occasion pour vous et moi de “Hush” la peur autour de nous à cause de ce virus et d’être la lumière.

Bien-aimé, le coronavirus a un nom, et la Bible dit :« Afin qu’au nom de Jésuschaque genou s’inclinera  [dans la soumission]. Lire Philippians 2:10 (AMP). Par conséquent, au nom de Jésus, je déclare et je parle contre la propagation de ce coronavirus. Je déclare la guérison à ceux qui ont contracté le virus en Jésus Nom. 

Bien-aimé, c’est ma prière pour vous et moi, “Car avec toi est la fontaine de la vie: dans ta lumière verra-t-on la lumière.”Lire Psaumes 36:9 (KJV).

On écrit. Tu lis. Soyez encouragés.

 

Latarnia morska – Część 7 [Polski]

maxresdefaultAntidotum na ciemność jestświecić światłem.Każdy, kto patrzy na to, co dzieje się na całym świecie, będzie wiedział, że jedno jest prawdą, “to niebezpieczne czasy.”Co to oznacza dla ciebie i dla mnie? Po prostu, są to czasy, które będą stanowić wyzwanie dla wszystkich, chrześcijan i niechrześcijan, stąd: “Bo on sprawia, że Jego słońce wschodzi na tych, którzy są źli i na tych, którzy są dobrzy, isprawia,że deszcz spada na sprawiedliwych [tych, którzy są moralnie wyprostowani]iniesprawiedliwych[skruszonych, tych, którzy mu się sprzeciwiają].” Przeczytaj Mateusza 5:45 (AMP). Innymi słowy, każdy poczuje ból, ale nie żyje w strachu, żyje w świetle Boga.

Przypomnijsobie, kiedy uczniowie mieli do czynienia z burzą i Jezus został obudzony, Skarcił burzę i krzyknął do morza” Hush!Uspokój się!”Wszystko na raz wiatr przestał wycie i woda stała się całkowicie spokojna.” Przeczytaj Znak 4:39 (TPT). Jezu, Światło życia ugasiło wszelkie obawy wyrażone przez Jego uczniów. Umiłowana, jest to okazja dla ciebie i dla mnie do “Hush” strach wokół nas z powodu tego wirusa i być światłem.

Umiłowany, koronawirus ma imię, a Biblia mówi: “Tak, że w Imię Jezusakażde kolano będziekłaniać się[w poddaniu].” Przeczytaj List do Filipian 2:10 (AMP). Dlatego w imię Jezusa oświadczam i mówię przeciwko rozprzestrzenianiu się tego koronawirusa. Deklaruję uzdrowienie tym, którzy zaciągali wirusa w Imię Jezusa. 

Umiłowana, to jest moja modlitwa za ciebie i za mnie: “Ponieważ z tobą jest fontanna życia:w świetle twy   ujrzemyświatło.” Czytaj Psalmy 36:9 (KJV).

Piszemy. Czytasz. Być zachęcać.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.